تاریخ های مهم

برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری استان گلستان از 24 لغایت 30 آذر 1397

برگزاری نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشوری از 3 لغایت 6 دی ماه 1397 (تهران)