درباره ما

دبیرخانه ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری گلستان:
استان گلستان-شهرستان گرگان-خیابان شهید بهشتی-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-ساختمان شماره 4-طبقه همکف-معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه-صندوق پستی 4913815739
شماره تماس: 01732242438-نمابر: 01732225989