تماس با ما

کارشناس دبیرخانه ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری گلستان: سرکار خانم مریم حاجیلر-تلفن:01732242438- نمابر: 01732225989
کارشناس پژوهشگران برگزیده استانی: سرکار خانم مهسا دومهری-01732242439
کارشناس فناوران برگزیده استانی: سرکار خانم صدیقه وحیدی فر-01732242439
کارشناس نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استانی: جناب آقای مهندس سعیدی -01734534002